Stödföreningen (in english below)
Organisationen Ordo Vulpes Vulpes arbetar aktivt för ett rikare kulturliv. Som medlem i "Stödförening för Ordo Vulpes Vulpes" erhålles ett intyg samt tillträde till flertalet exklusiva dokument, texter, konstverk och event.

Att gå med i stödförmedlingen göres enkelt genom att kontakta organisationens kontaktperson. Stödmedlemmar har även viss tillgång till exklusiva dokument och artefakter och får löpande information från den inre kretsen. Medlemskapet gäller tills vidare och fodrar ej några förpliktelser gentemot föreningen. Medlemmen kan närsomhelst skriftligen avsäga sig sitt medlemskap. Stödföreningen för Ordo Vulpes Vulpes ledord är ”Visdom List och Känsla”. Dessa tre ord bör ledsaga medlemmen när denne agerar i eller fungerar som representant för föreningens intressen. Ordo Vulpes Vulpes eller dess stödförening kan ej ställas ansvarig för enskilda medlemmars handlande.

Förutm att ansöka om medlemskap i stödföreningen kan Ordo Vulpes Vulpes även erbjuda medlemskap till Stödföreningen om någons agerande anses gå i linje med organisationen.

Medlemskap i den inre kretsen, Ordo Vulpes Vulpes, kan endast ske genom rekommendation och gemensamt beslut i den inre kretsen.


Stödföreningen för Ordo Vulpes Vulpes hälsar Tobias Öhrn välkommenStödföreningen för Ordo Vulpes Vulpes hälsar Tobias Öhrn (till höger i bild) välkommen.

Anslut dig
Om du önskar gå med i Stödföreningen för Ordo Vulpes Vulpes skicka nedstående information till ordovulpesvulpes @ mattiasfrisk . com (ej mellanslag i adressen)

Jag önskar härmed att gå med i Stödföreningen för Ordo Vulpes Vulpes
Förnamn*:
Efternamn*:
E-post*:
Adress:

*= obligatorisk information.

 

The support association

The Organization of Ordo Vulpes Vulpes is actively pursuing a richer cultural life. As a member of the Ordo Vulpes Vulpes support association" you will receive a certificate as well as access to several exclusive documents, texts, artworks and events. Joining the support association is easily done by contacting the organization's contact person. Support Members are also given some access to exclusive documents and artifacts, and will continually receive information from the inner circle.
The membership is valid until further notice and does not require any obligations towards the organization. The member can at any time, in writing, resign from their membership. The Ordo Vulpes Vulpes support association motto is "Wisdom Cunning and Sense". These three words should accompany the member when she/he is acting in or working on behalf of the association's interests.
Neither Ordo Vulpes Vulpes nor its support association can be held responsible for the conduct of individual members.

In addition to the possibility of applying for membership in the support association, Ordo Vulpes Vulpes may also offer membership to anyone whose conduct is considered to be consistent with the organizations’ objective.

Membership in the inner circle of Ordo Vulpes Vulpes is possible only through recommendation and through mutual agreement in the inner circle.


Stödföreningen för Ordo Vulpes Vulpes hälsar Tobias Öhrn välkommenThe Ordo Vulpes Vulpes support association welcomes Tobias Öhrn (to the right).

Join
If you wish to join the Ordo Vulpes Vulpes support association please send the information listed below to the following address: ordovulpesvulpes @ mattiasfrisk . com (remove spaces from adress)

I hereby wish to join the Ordo Vulpes Vulpes support association
First Name*:
Last Name *:
E-mail *:
Address:
*=mandatory information.